You are here

Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Kiên Giang năm 2024, cụ thể như sau:

Thông báo về việc đưa vào sử dụng mẫu PowerPoint, chữ ký email thuộc Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Kiên Giang

Nhằm đảm bảo sự thống nhất và chuyên nghiệp trong các hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức và người học về việc sử dụ...

Kế hoạch Tổ chức đào tạo năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Kiên Giang lập kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2024 - 2025 áp dụng đối với các ngành học, khóa đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Nhà ...

Thông báo về việc thu hút nguồn nhân lực năm 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc thu hút nguồn nhân lực năm 2024 như sau:

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trường Đại học Kiên Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau: