You are here

Công khai giáo dục

Công khai điều kiện giáo dục năm học 2022 - 2023

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục...

Công khai tài chính năm 2023 theo TT61

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 2)