You are here

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 06 năm 2023

Chủ đề: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019; Quyết định số 230/QĐ-ĐHKG ngày 02/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ban ...

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 05 năm 2023

Chủ đề: Luật An ninh mạng 2018; Bộ luật lao động 2019; Quyết định số 354/QĐ-ĐHKG ngày 25/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa họ...

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 04 năm 2023

Chủ đề: Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 393/QĐ-ĐHKG ngày 16/5/2022 của Hiệu trưởng Tr...

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 03 năm 2023

Chủ đề: Luật Thanh niên 2020; Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Công tác tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp ...

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 02 năm 2023

Chủ đề: Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định c...

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 01 năm 2023

Chủ đề: Luật Giao thông đường bộ năm 2008;Quy định thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế cho người học tại Trường Đại học Kiên Giang; Quy định thực hiện chính sách đối với người học tại...