You are here

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Nội dung Phổ biến, Giáo dục Pháp luật tháng 01 năm 2023

Chủ đề: Luật Giao thông đường bộ năm 2008;Quy định thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế cho người học tại Trường Đại học Kiên Giang; Quy định thực hiện chính sách đối với người học tại...