You are here

  • 04.07.2024 | 417 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Công khai điều kiện giáo dục năm học 2023 - 2024

Thực hiện Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Trường Đại học Kiên Giang báo cáo Vụ Giáo dục Đại học nội dung thực hiện công khai điều kiện giáo dục nwam học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023 - 2024;

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế Nhà trường năm học 2023 - 2024;

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023 - 2024;

4. Công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023 - 2024;

5. Công khai tài chính năm học 2023 - 2024.

AddThis Sharing Buttons