You are here

Thông báo

Quyết định Về việc buộc thôi học đối với sinh viên Năm học 2018 - 2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Quyết Định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên đại học hệ chính quy năm 2019

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Kiên Giang vào ngày 14/6/2019. Ngày 21 tháng 06 năm 2019, Hiệu trường Trường Đại học Kiên Giang đã ra quyết định số ...

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018-2019

Ngày 21 tháng 06 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã ra quyết định số: 402/QĐ-ĐHKG về việc kiện toàn Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính...

Về việc điều chỉnh hồ sơ xét tốt nghiệp đối vói sinh viên cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2019

Nhà Trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc điều chỉnh hồ sơ xét tốt nghiệp cao đăng, đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ...

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để triển khai kế hoạch tập huấn công tác thi năm 2019

Kính gửi quý thầy cô, trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học 1 buổi để triển khai Kế hoạch tập huấn công tác thi THPT quốc gia năm 2019, nội dung chi ti...

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để triển khai kế hoạch tập huấn công tác thi năm 2019

Kính gửi quý thầy cô, trường Đại học Kiên Giang thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học 1 buổi để triển khai Kế hoạch tập huấn công tác thi THPT quốc gia năm 2019, nội dung chi ...