You are here

Tuổi trẻ Trường Đại học Kiên Giang tiên phong chuyển đổi số

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Trường Đại học Kiên Giang tiên phong chuyển đổi số", đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kiên Giang đã hoàn thành các phần việc đề ra trong kế hoạch, tập trung các hoạt động nâng cao chuyển đổi số. Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động, công việc của đoàn.