You are here

Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học cấp tỉnh 2020: Thông tin về các bài báo cáo chính

The 2020 Provincial Conference: “Improving the quality of English Teaching and Learning in Kien Giang Province in the Era of 4.0 Industry”

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2020

Chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thời kỳ công nghiệp 4.0 cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”...

Thư mời Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2020

“Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh thời kỳ công nghiệp 4.0 cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” Hội trường B – Trường Đại học K...

  • 1