You are here

  • 23.02.2023 | 171 lượt xem | Nguyễn Văn Rạng

Quy chế Công tác Sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quyết định số 198/QĐ-ĐHKG ngày 22/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Công tác Sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

AddThis Sharing Buttons