You are here

  • 14.10.2020 | Nguyễn Hoàng Phúc

Cụm thi đua số 6: Tổng kết thi đua năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2020-2021

Vừa qua, vào ngày 9/10/2020, tại huyện đảo Phú Quốc đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ của Cụm thi đua số 6 năm học 2020-2021.

Cụm thi đua số 6 gồm 9 đơn vị là các cơ sở giáo dục đại học, gồm: Trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên; Trường Đại học Việt Đức; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Tây Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ của Cụm thi đua số 6 năm học 2020-2021

Trong năm học 2019 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân công Trường Đại học Kiên Giang làm Cụm trưởng, Trường Đại học Đà Lạt làm Cụm phó.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổ chức triển khai hoạt động của Cụm và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2019 – 2020. Trong năm học vừa qua, Cụm thi đua số 6 đã trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị thành viên; đoàn kết –hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Các đơn vị trong Cụm số 6 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với các tiêu chí thi đua (tính điểm) theo 9 nhiệm vụ gồm: rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho sinh viên, đảm bảo an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở đào tạo; hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo; phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để hoàn thành 9 nhiệm vụ nêu trên, Cụm thi đua số 6 đã cụ thể thêm 5 chỉ tiêu (tính điểm) về giải pháp như: hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục đào tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của các bộ quản lý giáo dục; có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, cải tiến nâng cao chất lượng, hoàn thành tự đánh giá; tăng cường công tác truyền thông về giáo dục đào tạo.

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, 100% các đơn vị thành viên đều hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại diện các thành viên trong Cụm thi đua số 6

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học 2020 – 2021, bao gồm: Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua; Xây dựng và lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu, toàn diện của đơn vị thành viên trong Cụm để nêu gương học tập, nhân rộng trong Cụm thi đua; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Trường thành viên. Không ngừng đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Hội nghị cũng đã tiến hành chấm điểm, bình xét thi đua năm học 2019 – 2020, kết quả: Trường Đại học Kiên Giang được đề xuất nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Nha Trang được đề xuất nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công Trường Đại học Đà Lạt làm Cụm trưởng và Trường Đại học Hà Nội làm Cụm phó.

NHƯ NGỌC

AddThis Sharing Buttons