You are here

  • 16.06.2023 | 2,069 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc tổ chức học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung Tâm, Cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên về việc triển khai tổ chức học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

AddThis Sharing Buttons