You are here

  • 03.01.2024 | 557 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo về việc tổ chức Học kỳ 3 năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-ĐHKG ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức đào tạo năm học 2023 - 2024. Nay, Trường Đại học Kiên Giang thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, Cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên tất cả các khóa, hệ đào tạo về việc triển khai tổ chức Học kỳ 3 năm học 2023 - 2024, cụ thể như sau:

AddThis Sharing Buttons