You are here

  • 22.06.2023 | 2,315 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-ĐHKG ngày 13/6/2022 của Trường Đại học Kiên Giang về Tổ chức đào tạo năm học 2022 - 2023; Nay nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2022 - 2023

AddThis Sharing Buttons