You are here

  • 08.12.2023 | 573 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần và nhập điểm

Trường Đại học Kiên Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần và nhập điểm học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 như sau:

AddThis Sharing Buttons