You are here

  • 03.03.2023 | 1,383 lượt xem | Nguyễn Văn Rạng

Điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023

Quyết định số 210/QĐ-ĐHKG ngày 02/3/2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc điều chỉnh mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023

AddThis Sharing Buttons