You are here

  • 15.06.2020 | 1,239 lượt xem | Nguyễn Vĩnh Tân

Điều chỉnh, bổ sung Thông báo số 251/TB-ĐHKG ngày 10/06/2020 về việc tiếp nhận viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm (Biểu mẫu)

AddThis Sharing Buttons