You are here

  • 13.05.2021 | 2,004 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

Nghị Quyết về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng, Phó Hiệu Trưởng, Trường Đại học Kiên Giang

AddThis Sharing Buttons