You are here

  • 05.03.2024 | 222 lượt xem | Trần Ngọc Vĩnh Nhơn

Kế hoạch về việc tổ chức đoàn ra tuyển sinh quốc tế năm học 2022 - 2023 tại Lào

Trên cơ sở bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Trường Đại học Kiên Giang, Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào và Trường Đại học Quốc gia Lào về hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế Trường Đại học Kiên Giang tổ chức đoàn ra tuyển sinh quốc tế năm học 2022 - 2023 tại Lào như sau:

AddThis Sharing Buttons