You are here

  • 09.06.2019 | 2,418 lượt xem | Võ Hoàng Nhân

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT

1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

 - Thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 22): năm học: 2016 - 20172017 - 2018

 - Tổng hợp một số thông tin công khai (Biểu tổng hợp): năm học 2016 - 2017

 -  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học: 2017 - 2018

2. Công khai tài chính:

   a) Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (Biểu mẫu 24): năm học 2016 - 2017

   b) Việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp XH

   c) Thu nhập bình quân/tháng của giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Chuẩn đầu ra các ngành bậc Đại học

            1. Sư phạm Toán học

            2. Ngôn ngữ Anh

            3. Kế toán

            4. Công nghệ Thông tin

            5. Công nghệ Sinh học

            6. Công nghệ Thực phẩm

            7. Công nghệ Môi trường

            8. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

 4Chuẩn đầu ra các ngành bậc Cao đẳng

            1. Tiếng Anh

            2. Kế toán

            3. Công nghệ Thông tin

            4. Công nghệ Thực phẩm

            5. Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

AddThis Sharing Buttons