Bộ giáo dục và đào tạo

Trường Đại học kiên Giang


Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Kiên Giang

Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nữ Công đoàn viên trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Kiên Giang