You are here

  • 28.07.2022 | 1,888 lượt xem | Nguyễn Vĩnh Tân

Công khai năm học 2021 – 2022

     Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Kiên Giang báo cáo Vụ Giáo dục Đại học nội dung thực hiện công khai điều kiện giáo dục năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

     1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021 - 2022

     2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế Nhà trường năm học 2021 - 2022

     3. Công khai thông tin cơ sở vật chất  năm học 2021 - 2022 

     4. Công khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2021 - 2022

     5. Công khai tài chính năm học 2021 - 2022

AddThis Sharing Buttons