You are here

  • 29.10.2021 | 2,833 lượt xem | Lê Quang Nhường

Công khai năm học 2020 – 2021

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư số: 36/2017/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

   1.1 Cam kết chất lượng đào tạo giáo dục

       a) Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt được từng CTĐT(Mục 1).

       b) Chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học.

       c) Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021

    1.2 Cam kết chất lượng đào tạo thực tế

       a) Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành(Mục 8).

       b) Công khai thông tin đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp.

       c) Cam kết chất lượng đào tạo thực tế năm học 2020-2021

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

     2.1 Thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021

     2.2 Thông tin đội ngũ giảng viên năm học 2020-2021

3. Công khai thu chi tài chính:

    3.1 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

AddThis Sharing Buttons