Đại học Kiên Giang chào mừng Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017

16:14 | 09/06/2019

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

  1.1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo: Năm 2018

  1.2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: Năm 2018

  1.3 Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo: Năm học 2017 - 2018

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Năm học 2017 - 2018

  2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: Năm 2018

3. Công khai thu chi tài chính:Công khai tài chính: Năm học 2017 - 2018

4. Kế hoạch giảng dạy:

  4.1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo:

  4.2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế:

  4.3 Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo.

  4.4 Công khai cam kết chất lượng đào tạo.

  4.5 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế.

  4.6 Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo.

  4.7 Công khai cam kết chất lượng đào tạo.

  4.8 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế.

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 18
  • Tổng lượt truy cập: 1,056,536